Tokyo Pictures    Pictures are 600x400 jpg - around 40k-60k each.


tokyo-01-mount-fuji


tokyo-02-room


tokyo-03-view-from-room


tokyo-04-yotsuya-train-station


tokyo-05-shinjuku-station-ppl


tokyo-06-shinjuku-station-tickets


tokyo-07-kfc


tokyo-08-shibuya


tokyo-09-harajuku-takeshita-dori


tokyo-10-harajuku-goth-shop


tokyo-11-electric-town-street


tokyo-12-electric-town-parts


tokyo-13-vending-machine


tokyo-14-harajuku-snoopy-shop


tokyo-15-tgoth-ppl-show


tokyo-16-tgoth-act1


tokyo-17-tgoth-shrine1


tokyo-18-tgoth-shrine2


tokyo-19-tgoth-shrine3


tokyo-20-tgoth-outside


tokyo-21-tgoth-mushi


tokyo-22-tgoth-kimono


tokyo-23-hamburger


tokyo-24-harajuku-goth-bridge


tokyo-25-harajuku-shrine


tokyo-26-goth-bar-1


tokyo-27-goth-bar-2


tokyo-28-building-construction


tokyo-29-sony-building


tokyo-30-sony-wide-computer


tokyo-31-sony-tv-control


tokyo-32-sony-cafe


tokyo-33-ginza-train-station


tokyo-33-ginza-train-station-circled


tokyo-34-imperial-palace


tokyo-35-imperial-palace-2-moat


tokyo-36-yasukuni-shrine-gate


tokyo-37-yasukuni-shrine-monument


tokyo-38-yasukuni-shrine


tokyo-39-govt-office-building


tokyo-40-nick-yakitori


tokyo-41-food-7-11


tokyo-goth-bar-handout-front


tokyo-goth-bar-handout-back

 

Generated by Web Page Generator 1.3C XP